2007-03-16 20:22:16# 133. lþ.#F 91.#28. fundur. Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn., til 20:22:41| A gert 17 8:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn, frh. 3. umr.

Stjfrv., 668. mál. --- Þskj. 1019.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:22]

Frv. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BjarnB, BjörgvS, EBS, GuðjG, KJúl, LB, MÁ) fjarstaddir.