2007-03-16 20:57:49# 133. lþ.#F 92.#12. fundur. Úrvinnslugjald., til 20:58:06| A gert 12 14:39
[prenta uppsett í dálka] 92. fundur, 133. lþ.

Úrvinnslugjald, frh. 3. umr.

Frv. umhvn., 694. mál (umbúðanúmer og prósentutölur). --- Þskj. 1105.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:58]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÁ, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (BjarnB, BjörgvS, EBS, GuðjG, HBl, KJúl, LB, MÞH, MF, RG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.