2007-03-17 09:40:20# 133. lþ.#F 93.#2. fundur. Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl., til 09:42:42| A gert 11 8:23
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 133. lþ.

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 644. mál (eftirlitsheimildir). --- Þskj. 962, nál. 1100, brtt. 1101.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:40]

Brtt. 1101,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HerdS, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (JKÓ) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, BJJ, BjarnB, EOK, EBS, GHall, GÖg, HBl, HHj, IHÓ, JÁ, JBjart, KHG) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1101,2 (tvær nýjar greinar, verða 3.--4. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1101,3 samþ. með 50 shlj. atkv.

3. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1101,4 (ný 4. gr., verður 6. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.