2007-03-17 10:05:58# 133. lþ.#F 93.#14. fundur. Opinber innkaup., til 10:12:24| A gert 17 11:51
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 133. lþ.

Opinber innkaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 277. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 287, nál. 1053, brtt. 1054 og 1080.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:09]

[10:06]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1080 felld með 30:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KolH, KLM, LB, MF, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

2 þm. (GÓJ, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BJJ, EBS, GÖg, HHj, IHÓ, KHG, MÞH, MÁ, SæS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, LB, MÞH, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

16 þm. (ÁRJ, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, KolH, KHG, KLM, MF, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BJJ, EBS, GÖg, HHj, IHÓ, JKÓ, MÁ, SæS) fjarstaddir.

Brtt. 1054,1 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÞKG, ÖS.

10 þm. (JÁ, JóhS, JBjarn, KolH, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BJJ, EBS, GÖg, HHj, IHÓ, MÁ) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MÞH, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (JBjarn, KolH, KHG, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BJJ, EBS, GAK, GÖg, HHj, IHÓ, JÁ, JKÓ, MÁ, SÞorg, VF) fjarstaddir.

3.--6. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KLM, LB, MÞH, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (JÁ, JBjarn, KolH, KHG, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BJJ, EBS, GAK, GÖg, HHj, IHÓ, JóhS, MÁ) fjarstaddir.

Brtt. 1054,2--17 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BJJ, EBS, GAK, GÖg, HHj, IHÓ, MÁ) fjarstaddir.

7.--107. gr. og viðauki, svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (JÁ, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BJJ, EBS, GAK, GÖg, HHj, IHÓ, MÁ, RG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 57 shlj. atkv.