2007-03-17 10:18:09# 133. lþ.#F 93.#16. fundur. Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun., til 10:30:43| A gert 17 11:51
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 133. lþ.

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 280. mál (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands). --- Þskj. 293, nál. 1119, brtt. 1120.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:27]

[10:18]

Herdís Á. Sæmundardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[10:22]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:24]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1120,1 samþ. með 57 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

6 þm. (ÁÓÁ, BJJ, EBS, GÖg, HHj, IHÓ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:28]

Björgvin G. Sigurðsson:


2. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 1120,2--19 samþ. með 58 shlj. atkv.

2.--26. gr. (verða 2.--17. gr.) og ákv. til brb. I--IV, svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 57 shlj. atkv.