2007-03-17 17:52:56# 133. lþ.#F 93.#30. fundur. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald., til 17:55:28| A gert 11 8:23
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 133. lþ.

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 588. mál (heildarlög, leyfisveitingar). --- Þskj. 873, nál. 1158, brtt. 1159.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:53]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1159,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EBS, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VS, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁÓÁ, BJJ, EKG, EOK, EMS, GuðjG, GÁ, HerdS, VF, ÞKG) fjarstaddir.

5.--6. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1159,2--9 samþ. með 52 shlj. atkv.

7.--28. gr. og ákvæði til brb. I--II, svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.