2007-03-17 18:44:49# 133. lþ.#F 94.#1. fundur. Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl., til 18:45:02| A gert 21 11:48
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 644. mál (eftirlitsheimildir). --- Þskj. 1280.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:44]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, LB, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SJS, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BJJ, EMS, GHall, GÁ, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÞH, MF, SF, SæS, VF, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.