2007-03-17 18:45:39# 133. lþ.#F 94.#3. fundur. Neytendavernd., til 18:45:57| A gert 21 11:48
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Neytendavernd, frh. 3. umr.

Stjfrv., 616. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1318.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:45]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, LB, MÞH, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SJS, SæS, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁÓÁ, BJJ, EMS, GÁ, GÖg, HHj, KHG, KLM, MF, SF, VF, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.