2007-03-17 18:57:11# 133. lþ.#F 94.#10. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 18:59:19| A gert 19 14:28
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 591. mál (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 876, brtt. 1316 og 1329.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:58]

[18:57]

Einar Oddur Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1329,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1316 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1329,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HerdS, HjÁ, IHÓ, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁÓÁ, BJJ, EMS, GÁ, GÖg, HBl, HHj, JÁ, JóhS, KHG, KLM, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.