2007-03-17 19:00:25# 133. lþ.#F 94.#13. fundur. Opinber innkaup., til 19:00:44| A gert 21 11:48
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Opinber innkaup, frh. 3. umr.

Stjfrv., 277. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1325.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:00]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, LB, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁÓÁ, BJJ, EMS, GÓJ, GÁ, GÖg, HBl, HHj, KLM, MÞH, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.