2007-03-17 19:02:03# 133. lþ.#F 94.#16. fundur. Bókmenntasjóður., til 19:02:16| A gert 21 11:48
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Bókmenntasjóður, frh. 3. umr.

Stjfrv., 513. mál (heildarlög). --- Þskj. 1341.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:02]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁÓÁ, BJJ, BjarnB, EMS, GÁ, GÖg, HHj, KLM, VF, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.