2007-03-17 19:44:01# 133. lþ.#F 94.#27. fundur. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald., til 19:44:14| A gert 21 11:48
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 588. mál (heildarlög, leyfisveitingar). --- Þskj. 1349.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:44]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (ÁÓÁ, BJJ, EMS, GÁ, GÖg, KolH, KHG, VF, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.