2007-03-17 19:45:11# 133. lþ.#F 94.#29. fundur. Vegalög., til 19:50:02| A gert 20 9:55
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Vegalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 437. mál (heildarlög). --- Þskj. 1352,brtt. 1135.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:49]

[19:45]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[19:47]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[19:49]

Forseti (Birgir Ármannsson):


Brtt. 1135 kom ekki til atkv.

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (ÁÓÁ, BJJ, EMS, GÁ, GÖg, HerdS, KolH, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.