2007-03-17 23:12:28# 133. lþ.#F 94.#34. fundur. Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl., til 23:14:39| A gert 21 11:48
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 655. mál. --- Þskj. 981, nál. 1191, brtt. 1192.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:12]

1. gr. samþ. með 41:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, LB, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VS, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HHj, HerdS, JÁ, JóhS, KLM, MÞH, MF, VF, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1192,1 samþ. með 46:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, LB, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HHj, HerdS, KLM, MÞH, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 46:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, LB, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HHj, HerdS, KLM, MÞH, MÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

3.--5. gr. samþ. með 47:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, LB, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HHj, HerdS, KLM, MÞH, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1192,2 samþ. með 46:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, LB, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÞÞ, GÁ, GÖg, HHj, HerdS, KLM, MÞH, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 46:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, LB, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HHj, HerdS, KHG, KLM, MÞH, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

7.--11. gr. samþ. með 44:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, LB, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, VS, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HBl, HHj, HerdS, KHG, KLM, MÞH, MF, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.