2007-03-17 23:39:53# 133. lþ.#F 94.#45. fundur. Umferðarlög., til 23:42:52| A gert 19 14:28
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Umferðarlög, frh. 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 195. mál (hlífðarfatnaður bifhjólamanna). --- Þskj. 196, nál. 1292.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:40]

Brtt. í nál. 1292 samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (HBl) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (HBl) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (HBl) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.