2007-03-17 23:57:47# 133. lþ.#F 95.#9. fundur. Umferðarlög., til 23:57:57| A gert 19 16:18
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 133. lþ.

Umferðarlög, frh. 3. umr.

Frv. JóhS o.fl., 195. mál (hlífðarfatnaður bifhjólamanna). --- Þskj. 1398.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:57]

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HHj, HerdS, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞBack, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÁ, GÖg, HBl, VS, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.