Útbýting 133. þingi, 85. fundi 2007-03-09 15:46:01, gert 12 9:22

Framkvæmd samgönguáætlunar 2006, vegáætlun, 689. mál, skýrsla samgrh., þskj. 1087.

Fyrirkomulag þróunarsamvinnu Íslands, 681. mál, skýrsla utanrrh., þskj. 1062.

Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands, 684. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 1067.

Skattar og gjöld af barnavörum, 479. mál, svar fjmrh., þskj. 1049.

Störf á landsbyggðinni, 597. mál, svar félmrh., þskj. 1055.

Störf á landsbyggðinni, 601. mál, svar landbrh., þskj. 1056.

Störf á landsbyggðinni, 604. mál, svar sjútvrh., þskj. 1081.

Tengsl heilsugæslunnar við nýtt þekkingarþorp í Vatnsmýrinni, 456. mál, svar heilbrrh., þskj. 1037.

Viðaukasamningur um álbræðslu í Straumsvík, 688. mál, stjfrv. (iðnrh.), þskj. 1086.