2006-10-04 18:33:05# 133. lþ.#F 6.#1. fundur. Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál., til 18:33:29| A gert 5 8:13
[prenta uppsett í dálka] 6. fundur, 133. lþ.

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál, frh. 3. umr.

Frv. SP o.fl., 27. mál. --- Þskj. 27.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:33]

Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHall, GÖg, GÖrl, HHj, HjÁ, JÁ, JónK, KÓ, KLM, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

27 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjarnB, BjörgvS, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, HBl, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KolH, KHG, LB, MF, SAÞ, SKK, SJS, StB, VF, ÞKG) fjarstaddir.