2006-11-24 16:18:48# 133. lþ.#F 35.#3. fundur. Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja., til 16:19:32| A gert 1 9:48
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 133. lþ.

Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja, frh. síðari umr.

Stjtill., 351. mál. --- Þskj. 381, nál. 453.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:19]

Tillgr. samþ. með 36 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, EBS, GÓJ, GAK, GHall, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JBjart, KÓ, KBald, KolH, LB, MS, PHB, RG, SKK, SigurjÞ, SF, StB, SæS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

27 þm. (AKG, ArnbS, BjörgvS, EKG, EMS, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, HBl, ISG, JGunn, JónK, KJúl, KHG, KLM, MÞH, MF, MÁ, SAÞ, SÞorg, SP, SJS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.