2006-12-08 15:17:34# 133. lþ.#F 46.#1. fundur. Flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta., til 15:18:01| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 186. mál. --- Þskj. 187 (með áorðn. breyt. á þskj. 475).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:17]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GÖrl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

21 þm. (ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, GAK, GHall, GÁ, GÖg, HBl, JÁ, JBjart, KLM, LB, MÞH, MÁ, SKK, SigurjÞ, SJS, StB, ÖJ) fjarstaddur.