2006-12-08 15:18:15# 133. lþ.#F 46.#2. fundur. Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum., til 15:18:25| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 231. mál (EES-reglur). --- Þskj. 234.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:18]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, GAK, GHall, GÁ, GÖg, JÁ, JBjart, KLM, LB, MÞH, SKK, SigurjÞ, SJS, StB, ÖJ) fjarstaddir.