2006-12-08 15:19:39# 133. lþ.#F 46.#4. fundur. Lögheimili og skipulags- og byggingarlög., til 15:20:03| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Lögheimili og skipulags- og byggingarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 220. mál (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð). --- Þskj. 221 (með áorðn. breyt. á þskj. 538).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:20]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KolH, KHG, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

19 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, GAK, GHall, GÁ, GÖg, JÁ, JBjart, KÓ, KLM, MÞH, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF) fjarstaddir.