2006-12-08 15:20:19# 133. lþ.#F 46.#5. fundur. Fæðingar- og foreldraorlof., til 15:20:28| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 3. umr.

Stjfrv., 428. mál (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna). --- Þskj. 516.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:20]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, GAK, GHall, GÁ, GÖg, JÁ, JBjart, KLM, MÞH, SKK, SigurjÞ, SJS, StB) fjarstaddir.