2006-12-08 18:31:06# 133. lþ.#F 46.#6. fundur. Ættleiðingarstyrkir., til 18:33:21| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Ættleiðingarstyrkir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 429. mál (heildarlög). --- Þskj. 517, nál. 584, brtt. 585.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:31]

Brtt. 585,1 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

11 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JÁ, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 50:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

12 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SÞorg, VF, ÞES) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

10 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

Brtt. 585,2 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

10 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

10 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

6.--10. gr. samþ. með 51:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
PHB.

11 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, VF, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

11 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EOK, EMS, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.