2006-12-08 18:34:44# 133. lþ.#F 46.#11. fundur. Álbræðsla á Grundartanga., til 18:35:40| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Álbræðsla á Grundartanga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 93. mál (tekjuskattur á arð o.fl.). --- Þskj. 93, nál. 551.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:35]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KolH) greiddi ekki atkv.

11 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, JBjarn, JBjart, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.