2006-12-08 18:37:01# 133. lþ.#F 46.#13. fundur. Landsvirkjun., til 18:44:47| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Landsvirkjun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 364. mál (eignarhald og fyrirsvar). --- Þskj. 396, nál. 553.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:43]

[18:37]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 46:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, LB, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, MÞH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, JBjart, KHG, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:40]

Jón Bjarnason:


[18:41]

Steingrímur J. Sigfússon:


[18:42]

Hjálmar Árnason:


2.--15. gr. og ákv. til brb. I--II samþ. með 46:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, LB, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, MÞH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, JBjart, KHG, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51:2 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH.

10 þm. (BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, JBjart, KHG, KLM, MF, SigurjÞ, VF) fjarstaddir.