2006-12-09 10:36:35# 133. lþ.#F 47.#5. fundur. Lífeyrissjóðir., til 10:39:42| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Lífeyrissjóðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 233. mál (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða). --- Þskj. 236, nál. 491, brtt. 492.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:36]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 492,1 (2. gr. falli brott) samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 492,2 (ný 3. gr., verður 2. gr.) samþ. með 46:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HjÁ, ISG*, JÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, PHB, RG*, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁÓÁ, JóhS, JGunn.

14 þm. (BJJ, EKG, EMS, GÖg, HBl, HHj, JBjarn, KJúl, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, StB, VF) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu að segja nei.]

4.--12. gr. (verða 3.--11. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 492,3 (13. gr. falli brott) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 492,4 (ný 14. gr., verður 12. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 492,5 (þrjár nýjar greinar, verða 13.--15. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

15. gr. (verður 16. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.