2006-12-09 11:04:48# 133. lþ.#F 47.#14. fundur. Flugmálastjórn Íslands., til 11:06:07| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Flugmálastjórn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 390. mál (heimildir til gjaldtöku). --- Þskj. 432, nál. 580, brtt. 581.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:05]

Brtt. 581 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SæS, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb.

4 þm. (JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁÓÁ, BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, GÖg, HBl, HHj, JÁ, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, VF, ÞKG, ÖS) fjarstaddur.

1. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SæS, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb.

5 þm. (JóhS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁÓÁ, BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, HBl, HHj, JÁ, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, VF, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SæS, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb.

4 þm. (JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁÓÁ, BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, HBl, HHj, JÁ, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, VF, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.