2006-12-09 11:23:07# 133. lþ.#F 47.#23. fundur. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi., til 11:24:29| A gert 21 14:21
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 95. mál (framlenging gildistíma laganna o.fl.). --- Þskj. 95 (með áorðn. breyt. á þskj. 554).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:24]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (BJJ, EKG, EMS, GHall, HBl, HHj, JÁ, KJúl, KolH, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, VF) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:23]

Guðjón Ólafur Jónsson: