2006-12-09 11:37:01# 133. lþ.#F 47.#25. fundur. Breyting á lögum á orkusviði., til 11:38:24| A gert 21 14:21
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Breyting á lögum á orkusviði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 365. mál (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik). --- Þskj. 397 (með áorðn. breyt. á þskj. 587).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:38]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÖS.

6 þm. (GAK, JBjarn, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁRJ, BJJ, EKG, EMS, HBl, HHj, JÁ, JóhS, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:37]

Jóhann Ársælsson: