2006-12-09 12:11:09# 133. lþ.#F 48.#7. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 12:11:20| A gert 18 8:16
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 133. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 266. mál (álagningarhlutföll). --- Þskj. 275 (með áorðn. breyt. á þskj. 522).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:11]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, SæS, VF, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (BJJ, EKG, EMS, GHall, HBl, HHj, KJúl, KolH, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, ÞKG) fjarstaddir.