2006-12-09 12:14:09# 133. lþ.#F 48.#12. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 12:14:19| A gert 18 8:16
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 133. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 359. mál (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds). --- Þskj. 390.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:14]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, SæS, VF, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (BJJ, EKG, EMS, GHall, HBl, HHj, KJúl, KolH, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, ÞKG) fjarstaddir.