2006-12-09 12:14:42# 133. lþ.#F 48.#13. fundur. Fjármálafyrirtæki., til 12:14:53| A gert 18 8:16
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 133. lþ.

Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 386. mál (eigið fé, EES-reglur). --- Þskj. 428 (með áorðn. breyt. á þskj. 604).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:14]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, SæS, VF, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (ÁRJ, BJJ, EKG, EMS, GHall, HBl, HHj, KJúl, KolH, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, ÞKG) fjarstaddir.