2006-12-09 17:44:49# 133. lþ.#F 49.#1. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 18:00:42| A gert 12 15:32
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 276. mál (lækkun tekjuskatts o.fl.). --- Þskj. 286, nál. 568 og 570, brtt. 569, 571, 601 og 605.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:51]

[17:47]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[17:49]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, LB, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

15 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MÞH, MF, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:52]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 601, (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

14 þm. (AKG, BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 569,1 (4. gr. falli brott) samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 571,1 kom ekki til atkv.

Brtt. 605,1 felld með 28:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:54]

Ágúst Ólafur Ágústsson:


5. gr. samþ. með 48:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

1 þm. (BÁ) greiddi ekki atkv.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:55]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 571,2 felld með 27:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GHall, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 605,2 felld með 28:21 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

14 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, LB, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GHj) greiddi ekki atkv.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 571,3.a felld með 28:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 571,3.b felld með 28:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 569,2 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:58]

Jóhanna Sigurðardóttir:


8. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 571,4 felld með 27:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KolH, LB, MÞH, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS.

13 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

9. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 569,3 samþ. með 50 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.