2006-12-09 18:59:57# 133. lþ.#F 50.#3. fundur. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda., til 19:00:11| A gert 13 15:0
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 133. lþ.

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, frh. 3. umr.

Frv. GHH o.fl., 435. mál (heildarlög). --- Þskj. 536 (með áorðn. breyt. á þskj. 655).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:00]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (BÁ, EOK, SKK) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, JÁ, JBjart, KÓ, KLM, MF, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.