2006-12-09 19:00:54# 133. lþ.#F 50.#5. fundur. Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli., til 19:01:06| A gert 13 15:0
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 133. lþ.

Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, frh. 3. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 458 (með áorðn. breyt. á þskj. 641).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:01]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, HHj, JÁ, JBjart, KÓ, KLM, MF, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.