Útbýting 133. þingi, 46. fundi 2006-12-08 17:45:20, gert 21 9:32

Aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum, 450. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 591.

Gatnagerðargjald, 219. mál, brtt. DJ, þskj. 615.

Kirkjugarðsgjald, 400. mál, svar dómsmrh., þskj. 622.

Póst- og fjarskiptastofnun, 397. mál, nál. minni hluta samgn., þskj. 625.

Stjórn fiskveiða, 459. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 624.

Veggjöld, 373. mál, svar samgrh., þskj. 623.

Þjóðhátíðarsjóður, 356. mál, nál. allshn., þskj. 621.