Útbýting 133. þingi, 46. fundi 2006-12-08 23:36:55, gert 21 9:32

Almannatryggingar, 462. mál, frv. PHB o.fl., þskj. 638.

Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, 408. mál, nál. allshn., þskj. 640; brtt. allshn., þskj. 641.

Tollalög, 419. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 639.