Fundargerð 133. þingi, 30. fundi, boðaður 2006-11-20 15:00, stóð 15:01:37 til 22:16:58 gert 21 9:17
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

30. FUNDUR

mánudaginn 20. nóv.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmenn taka sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[15:03]

Forseti las bréf þess efnis að Kolbrún Baldursdóttir tæki sæti Geirs H. Haardes, 1. þm. Reykv. s.

Kolbrún Baldursdóttir, 1. þm. Reykv. s., undirritaði drengskaparheit um að halda stjórnarskrána.


Tilkynning um úrsögn úr þingflokki.

[15:04]

Forseti las bréf frá Valdimar L. Friðrikssyni þar sem hann tilkynnti úrsögn sína úr þingflokki Samfylkingarinnar og Samfylkingunni.


Mannabreytingar í nefndum.

[15:05]

Forseti tilkynnti að borist hefði ósk frá þingflokki Samfylkingarinnar um eftirfarandi mannabreytingar í nefndum:

Helgi Hjörvar taki sæti Valdimars L. Friðrikssonar í félagsmálanefnd og Einar Már Sigurðarson taki sæti Valdimars L. Friðrikssonar í landbúnaðarnefnd.

[15:05]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Niðurgreiðsla á raforku til húshitunar.

[15:06]

Spyrjandi var Kristján L. Möller.


Samgöngur til Vestmannaeyja.

[15:12]

Spyrjandi var Hjálmar Árnason.


Hlutafélag um Flugmálastjórn.

[15:19]

Spyrjandi var Jón Bjarnason.


Rannsókn sakamála.

[15:28]

Spyrjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 348. mál (fjármálaþjónusta). --- Þskj. 377.

[15:36]


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 349. mál (félagaréttur). --- Þskj. 378.

[15:37]


Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja, frh. fyrri umr.

Stjtill., 351. mál. --- Þskj. 381.

[15:37]


Mannanöfn, frh. 1. umr.

Frv. BIH o.fl., 339. mál (afnám mannanafnanefndar). --- Þskj. 362.

[15:37]


Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Frv. ÁI o.fl., 338. mál (almenningsvagnar). --- Þskj. 361.

[15:38]


Landsvirkjun, 1. umr.

Stjfrv., 364. mál (eignarhald og fyrirsvar). --- Þskj. 396.

[15:38]

[17:34]

Útbýting þingskjala:

[17:55]

Útbýting þingskjals:

[19:54]

Útbýting þingskjals:

[Fundarhlé. --- 19:58]

[20:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á lögum á orkusviði, 1. umr.

Stjfrv., 365. mál (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik). --- Þskj. 397.

[20:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkustofnun, 1. umr.

Stjfrv., 367. mál (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.). --- Þskj. 399.

[21:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 10.--14. mál.

Fundi slitið kl. 22:16.

---------------