Fundargerð 133. þingi, 47. fundi, boðaður 2006-12-09 09:30, stóð 09:30:39 til 11:42:20 gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

47. FUNDUR

laugardaginn 9. des.,

kl. 9.30 árdegis.

Dagskrá:


Athugasemdir um störf þingsins.

Sundabraut -- ástandið í Palestínu.

[09:30]

Málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Loftferðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 389. mál (EES-reglur). --- Þskj. 431, nál. 578, brtt. 579.

[09:53]


Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 190. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 191, nál. 525.

[09:55]


Almannatryggingar og málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 330. mál (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.). --- Þskj. 353, nál. 582 og 599, brtt. 583 og 600.

[09:58]


Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 232. mál (viðurlagaákvæði). --- Þskj. 235, nál. 539, brtt. 540.

[10:33]


Lífeyrissjóðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 233. mál (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða). --- Þskj. 236, nál. 491, brtt. 492.

[10:36]


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 266. mál (álagningarhlutföll). --- Þskj. 275, nál. 522.

[10:39]


Ársreikningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 302. mál (vanskil á ársreikningi). --- Þskj. 317, nál. 546.

[10:40]


Skráning og mat fasteigna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 350. mál (framlenging umsýslugjalds). --- Þskj. 379, nál. 543.

[10:41]


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 357. mál (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds). --- Þskj. 388, nál. 544.

[10:46]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 374. mál (skuldabréfaeign lífeyrissjóða). --- Þskj. 408, nál. 545.

[10:48]


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 359. mál (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds). --- Þskj. 390, nál. 555.

[10:50]


Fjármálafyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 386. mál (eigið fé, EES-reglur). --- Þskj. 428, nál. 604.

[10:51]


Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum). --- Þskj. 410, nál. 563 og 603, brtt. 602.

[10:52]


Flugmálastjórn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 390. mál (heimildir til gjaldtöku). --- Þskj. 432, nál. 580, brtt. 581.

[11:04]


Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 397. mál (tekjugrunnur). --- Þskj. 441, nál. 588 og 625, brtt. 589.

[11:06]


Búnaðarfræðsla, frh. 2. umr.

Stjfrv., 189. mál (Háskólinn á Hólum). --- Þskj. 190, nál. 489, brtt. 490 og 541.

[11:10]


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allshn., 413. mál. --- Þskj. 468.

Enginn tók til máls.

[11:18]


Jarðalög, 2. umr.

Frv. landbn., 418. mál (veðtökuheimildir óðalsbænda). --- Þskj. 487.

Enginn tók til máls.

[11:19]


Ættleiðingarstyrkir, 3. umr.

Stjfrv., 429. mál (heildarlög). --- Þskj. 635.

Enginn tók til máls.

[11:20]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 662).


Álbræðsla á Grundartanga, 3. umr.

Stjfrv., 93. mál (tekjuskattur á arð o.fl.). --- Þskj. 93.

Enginn tók til máls.

[11:22]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 663).


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, 3. umr.

Stjfrv., 95. mál (framlenging gildistíma laganna o.fl.). --- Þskj. 636.

Enginn tók til máls.

[11:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 664).


Landsvirkjun, 3. umr.

Stjfrv., 364. mál (eignarhald og fyrirsvar). --- Þskj. 396.

[11:24]

[11:28]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 665).


Breyting á lögum á orkusviði, 3. umr.

Stjfrv., 365. mál (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik). --- Þskj. 637.

Enginn tók til máls.

[11:37]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 666).


Gatnagerðargjald, 3. umr.

Stjfrv., 219. mál (heildarlög). --- Þskj. 610, brtt. 615.

Enginn tók til máls.

[11:39]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 667).


Upplýsingalög, 3. umr.

Stjfrv., 296. mál (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). --- Þskj. 309.

[11:39]

[11:40]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 668).

[11:41]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 17.--18. og 29.--30. mál.

Fundi slitið kl. 11:42.

---------------