Fundargerð 133. þingi, 64. fundi, boðaður 2007-02-01 10:30, stóð 10:29:56 til 20:26:18 gert 2 7:56
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

64. FUNDUR

fimmtudaginn 1. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:30]

Forseti tilkynnti að í upphafi fundar færi fram umræða utan dagskrár að beiðni hv. 10. þm. Norðvest.


Athugasemdir um störf þingsins.

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun.

[10:30]

Málshefjandi var Kolbrún Halldórsdóttir.


Umræður utan dagskrár.

Leiga aflaheimilda.

[10:55]

Málshefjandi var Sigurjón Þórðarson.


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 432. mál (frístundaveiðar). --- Þskj. 520.

[11:26]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:05]


Lokafjárlög 2005, frh. 1. umr.

Stjfrv., 440. mál. --- Þskj. 562.

[13:36]


Fjarskipti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 436. mál (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd). --- Þskj. 547.

[13:38]


Vegalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 437. mál (heildarlög). --- Þskj. 548.

[13:38]


Tekjuskattur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 53. mál (barnabætur). --- Þskj. 53.

[13:39]


Almenn hegningarlög o.fl., frh. 1. umr.

Frv. KolH o.fl., 39. mál (mansal, fórnarlambavernd). --- Þskj. 39.

[13:40]


Um fundarstjórn.

Mæting í atkvæðagreiðslur.

[13:40]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 432. mál (frístundaveiðar). --- Þskj. 520.

[13:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 459. mál (úthlutun byggðakvóta). --- Þskj. 624.

[14:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:12]

Útbýting þingskjala:


Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu, fyrri umr.

Þáltill. GAK og JÁ, 25. mál. --- Þskj. 25.

[16:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sala áfengis og tóbaks, 1. umr.

Frv. GÞÞ o.fl., 26. mál (sala léttvíns og bjórs). --- Þskj. 26.

[16:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:20]

Útbýting þingskjala:


Aukin þjónusta við ungbarnafjölskyldur, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 73. mál. --- Þskj. 73.

[18:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heildararðsemi stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmda fyrir þjóðarbúið, fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 19. mál. --- Þskj. 19.

[18:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Textun, 1. umr.

Frv. GAK o.fl., 30. mál (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.). --- Þskj. 30.

[19:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. ÞBack og ÖJ, 54. mál (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega). --- Þskj. 54.

[19:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Trjáræktarsetur sjávarbyggða, fyrri umr.

Þáltill. GHj o.fl., 51. mál. --- Þskj. 51.

[19:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæða, fyrri umr.

Þáltill. ÁI o.fl., 368. mál. --- Þskj. 400.

[20:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 1. umr.

Frv. VF o.fl., 178. mál (bifreiðastæði fatlaðra). --- Þskj. 178.

[20:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. KHG, 37. mál (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark). --- Þskj. 37.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 10., 14.--16., 18., 21., 23.--27. og 29.--30. mál.

Fundi slitið kl. 20:26.

---------------