Fundargerð 133. þingi, 74. fundi, boðaður 2007-02-20 13:30, stóð 13:30:31 til 19:55:13 gert 21 7:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

74. FUNDUR

þriðjudaginn 20. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[13:30]

Forseti las bréf þess efnis að Svanhvít Aradóttir tæki sæti Valgerðar Sverrisdóttur, 1. þm. Norðaust.

Svanhvít Aradóttir, 1. þm. Norðaust., undirritaði drengskaparheit um að halda stjórnarskrána.

[13:32]

Útbýting þingskjals:


Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010, frh. fyrri umr.

Stjtill., 574. mál. --- Þskj. 852.

[13:33]


Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 588. mál (heildarlög, leyfisveitingar). --- Þskj. 873.

[13:34]


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 571. mál (félagaréttur). --- Þskj. 849.

[13:34]


Breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 572. mál (neytendavernd). --- Þskj. 850.

[13:35]


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 573. mál (endurtryggingar). --- Þskj. 851.

[13:35]


Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 559. mál (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra). --- Þskj. 834.

[13:36]


Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 560. mál (vistunarmatsnefndir). --- Þskj. 835.

[13:36]


Afbrigði um dagskrármál.

[13:37]


Vísitala neysluverðs, 1. umr.

Stjfrv., 576. mál (viðmiðunartími, EES-reglur). --- Þskj. 854.

[13:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 1. umr.

Stjfrv., 591. mál (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 876.

[13:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins, 1. umr.

Stjfrv., 570. mál (eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar). --- Þskj. 846.

[13:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða, 1. umr.

Stjfrv., 621. mál. --- Þskj. 921.

[16:57]

[17:45]

Útbýting þingskjala:

[18:31]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vextir og verðtrygging, 1. umr.

Stjfrv., 618. mál. --- Þskj. 918.

[18:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Neytendavernd, 1. umr.

Stjfrv., 616. mál. --- Þskj. 916.

[18:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd, 1. umr.

Stjfrv., 617. mál. --- Þskj. 917.

[18:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukatekjur ríkissjóðs, 2. umr.

Stjfrv., 358. mál (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða). --- Þskj. 389, nál. 886.

[18:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkustofnun, 2. umr.

Stjfrv., 367. mál (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.). --- Þskj. 399, nál. 879, brtt. 880.

[18:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á lögum á sviði Neytendastofu, 2. umr.

Stjfrv., 378. mál (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding). --- Þskj. 415, nál. 887, brtt. 888.

[18:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úrvinnslugjald, 2. umr.

Stjfrv., 451. mál (fjárhæð gjalds á umbúðir). --- Þskj. 592, nál. 928, brtt. 929.

[18:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 2005, 2. umr.

Stjfrv., 440. mál. --- Þskj. 562, nál. 883, brtt. 884 og 885.

[19:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 80. mál. --- Þskj. 80.

[19:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 1. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 66. mál (hlutfall fjármagnstekjuskatts). --- Þskj. 66.

[19:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann, fyrri umr.

Þáltill. DrH o.fl., 6. mál. --- Þskj. 6.

[19:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 1. umr.

Frv. GAK o.fl., 35. mál (ferðakostnaður). --- Þskj. 35.

[19:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 24. mál.

Fundi slitið kl. 19:55.

---------------