Fundargerð 133. þingi, 94. fundi, boðaður 2007-03-17 23:59, stóð 18:19:00 til 23:52:27 gert 19 14:28
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

94. FUNDUR

laugardaginn 17. mars,

að loknum 93. fundi.

Dagskrá:


Athugasemdir um störf þingsins.

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga.

[18:19]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Um fundarstjórn.

Orð fjármálaráðherra.

[18:41]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Afbrigði um dagskrármál.

[18:44]

[18:44]

Útbýting þingskjals:


Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 644. mál (eftirlitsheimildir). --- Þskj. 1280.

Enginn tók til máls.

[18:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1355).


Vextir og verðtrygging, 3. umr.

Stjfrv., 618. mál (verðsöfnunartími vísitölu). --- Þskj. 918.

Enginn tók til máls.

[18:45]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1356).


Neytendavernd, 3. umr.

Stjfrv., 616. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1318.

Enginn tók til máls.

[18:45]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1357).


Breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd, 3. umr.

Stjfrv., 617. mál (EES-reglur, neytendavernd). --- Þskj. 1319.

Enginn tók til máls.

[18:46]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1358).


Starfstengdir eftirlaunasjóðir, 3. umr.

Stjfrv., 568. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1320.

Enginn tók til máls.

[18:46]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1359).


Losun gróðurhúsalofttegunda, 3. umr.

Stjfrv., 641. mál (heildarlög). --- Þskj. 957, brtt. 1251.

Enginn tók til máls.

[18:47]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1360).


Náttúruminjasafn Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 281. mál (heildarlög). --- Þskj. 1321.

Enginn tók til máls.

[18:55]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1361).


Samkeppnislög, 3. umr.

Stjfrv., 522. mál (viðurlög við efnahagsbrotum). --- Þskj. 1322.

Enginn tók til máls.

[18:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1362).


Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði, 3. umr.

Stjfrv., 523. mál (viðurlög við efnahagsbrotum). --- Þskj. 789.

Enginn tók til máls.

[18:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1363).


Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 3. umr.

Stjfrv., 591. mál (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 876, brtt. 1316 og 1329.

Enginn tók til máls.

[18:57]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1364).


Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins, 3. umr.

Stjfrv., 561. mál (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum). --- Þskj. 1323.

Enginn tók til máls.

[18:59]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1365).


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 3. umr.

Stjfrv., 279. mál (hlutverk og starfsemi sjóðsins). --- Þskj. 1324.

Enginn tók til máls.

[18:59]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1367).


Opinber innkaup, 3. umr.

Stjfrv., 277. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1325.

Enginn tók til máls.

[19:00]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1368).


Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis, 3. umr.

Stjfrv., 515. mál (rannsóknir á kolvetnisauðlindum). --- Þskj. 1326.

Enginn tók til máls.

[19:00]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1369).


Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, 3. umr.

Stjfrv., 280. mál (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands). --- Þskj. 1327.

Enginn tók til máls.

[19:01]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1370).


Bókmenntasjóður, 3. umr.

Stjfrv., 513. mál (heildarlög). --- Þskj. 1341.

Enginn tók til máls.

[19:02]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1371).


Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 431. mál. --- Þskj. 519.

Enginn tók til máls.

[19:02]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1372).


Námsgögn, 3. umr.

Stjfrv., 511. mál (heildarlög). --- Þskj. 1342.

Enginn tók til máls.

[19:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1373).


Æskulýðslög, 3. umr.

Stjfrv., 409. mál (heildarlög). --- Þskj. 1343.

Enginn tók til máls.

[19:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1374).


Málefni aldraðra, 3. umr.

Stjfrv., 560. mál (vistunarmatsnefndir). --- Þskj. 835.

[19:04]

[19:30]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1375).


Heilbrigðisþjónusta, 3. umr.

Stjfrv., 272. mál (heildarlög). --- Þskj. 1344.

Enginn tók til máls.

[19:32]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1376).


Landlæknir, 3. umr.

Stjfrv., 273. mál (heildarlög). --- Þskj. 1345.

Enginn tók til máls.

[19:36]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1377).


Heyrnar- og talmeinastöð, 3. umr.

Stjfrv., 274. mál (heildarlög). --- Þskj. 1346.

Enginn tók til máls.

[19:38]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1378).


Sóttvarnalög, 3. umr.

Stjfrv., 638. mál (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.). --- Þskj. 1347.

Enginn tók til máls.

[19:38]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1379).


Fjarskipti, 3. umr.

Stjfrv., 436. mál (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd). --- Þskj. 1348.

Enginn tók til máls.

[19:39]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1380).


Umferðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 388. mál (ökuskírteini, hert viðurlög). --- Þskj. 1351, brtt. 1337.

[19:39]

[19:41]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1381).


Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, 3. umr.

Stjfrv., 588. mál (heildarlög, leyfisveitingar). --- Þskj. 1349.

Enginn tók til máls.

[19:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1382).


Íslensk alþjóðleg skipaskrá, 3. umr.

Stjfrv., 667. mál (heildarlög). --- Þskj. 1350.

Enginn tók til máls.

[19:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1383).


Vegalög, 3. umr.

Stjfrv., 437. mál (heildarlög). --- Þskj. 1352, brtt. 1135.

Enginn tók til máls.

[19:45]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1384).


Þingsköp Alþingis, 2. umr.

Frv. SP o.fl., 706. mál. --- Þskj. 1235, brtt. 1332.

Enginn tók til máls.

[19:50]


Afbrigði um dagskrármál.

[19:52]


Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010, síðari umr.

Stjtill., 574. mál. --- Þskj. 852, nál. 1163, brtt. 1164.

[19:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, 3. umr.

Stjfrv., 466. mál (eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta). --- Þskj. 645.

[20:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 648. mál (raforkuviðskipti). --- Þskj. 967, nál. 1177 og 1291.

[21:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 655. mál. --- Þskj. 981, nál. 1191, brtt. 1192.

[21:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Færanleg sjúkrastöð í Palestínu, síðari umr.

Þáltill. JónK o.fl., 7. mál. --- Þskj. 7, nál. 1290.

[21:20]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Íslenska friðargæslan, 2. umr.

Stjfrv., 443. mál (heildarlög). --- Þskj. 566, nál. 1197 og 1247, frhnál. 1339, brtt. 1198, 1248 og 1340.

[21:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 3. umr.

Stjfrv., 20. mál (kynferðisbrot). --- Þskj. 1353, brtt. 1354.

[21:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vísinda- og tækniráð, 2. umr.

Stjfrv., 295. mál (verksvið og heiti ráðsins). --- Þskj. 308, nál. 1245, brtt. 1246.

[21:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, síðari umr.

Þáltill. DJ o.fl., 42. mál. --- Þskj. 42, nál. 1239.

[21:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, síðari umr.

Þáltill. GHall o.fl., 41. mál. --- Þskj. 41, nál. 1257.

[21:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skattlagning kaupskipaútgerðar, 2. umr.

Stjfrv., 660. mál (tonnaskattur og ríkisaðstoð). --- Þskj. 1002, nál. 1259.

[21:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 686. mál (metangasbifreiðar). --- Þskj. 1069, nál. 1279, brtt. 1288.

[21:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulögð leit að krabbameini í ristli, síðari umr.

Þáltill. DrH o.fl., 221. mál. --- Þskj. 222, nál. 1241.

[21:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúruvernd, 2. umr.

Stjfrv., 639. mál (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda). --- Þskj. 947, nál. 1281.

[21:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vatnajökulsþjóðgarður, 2. umr.

Stjfrv., 395. mál (heildarlög). --- Þskj. 439, nál. 1277, brtt. 1278.

[21:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 516. mál (EES-reglur). --- Þskj. 779, nál. 1275, brtt. 1276.

[22:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 195. mál (hlífðarfatnaður bifhjólamanna). --- Þskj. 196, nál. 1292.

[22:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögheimili og brunavarnir, 1. umr.

Frv. umhvn., 707. mál. --- Þskj. 1282.

[22:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 2. umr.

Frv. VF o.fl., 178. mál (bifreiðastæði fatlaðra). --- Þskj. 178, nál. 1333.

[22:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Láglendisvegir, síðari umr.

Þáltill. GAK o.fl., 15. mál (öryggi og stytting leiða). --- Þskj. 15, nál. 1330.

[22:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög o.fl., 2. umr.

Frv. KolH o.fl., 39. mál (mansal, fórnarlambavernd). --- Þskj. 39, nál. 1338.

[22:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög, 1. umr.

Frv. KolH o.fl., 71. mál (brottvísun og heimsóknarbann). --- Þskj. 71.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali, síðari umr.

Þáltill. MF o.fl., 80. mál. --- Þskj. 80, nál. 1334.

[22:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum, síðari umr.

Þáltill. LRM o.fl., 553. mál. --- Þskj. 825, nál. 1331.

[23:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[23:06]

Útbýting þingskjals:


Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010, frh. síðari umr.

Stjtill., 574. mál. --- Þskj. 852, nál. 1163, brtt. 1164.

[23:07]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1386).


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 466. mál (eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta). --- Þskj. 645.

[23:11]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1387).


Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 648. mál (raforkuviðskipti). --- Þskj. 967, nál. 1177 og 1291.

[23:11]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1388).


Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 655. mál. --- Þskj. 981, nál. 1191, brtt. 1192.

[23:12]


Almenn hegningarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 20. mál (kynferðisbrot). --- Þskj. 1353, brtt. 1354.

[23:14]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1390).


Vísinda- og tækniráð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 295. mál (verksvið og heiti ráðsins). --- Þskj. 308, nál. 1245, brtt. 1246.

[23:16]


Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, frh. síðari umr.

Þáltill. DJ o.fl., 42. mál. --- Þskj. 42, nál. 1239.

[23:23]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1392).


Skipulögð leit að krabbameini í ristli, frh. síðari umr.

Þáltill. DrH o.fl., 221. mál. --- Þskj. 222, nál. 1241.

[23:24]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1393).


Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, frh. síðari umr.

Þáltill. GHall o.fl., 41. mál. --- Þskj. 41, nál. 1257.

[23:25]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1394).


Skattlagning kaupskipaútgerðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 660. mál (tonnaskattur og ríkisaðstoð). --- Þskj. 1002, nál. 1259.

[23:29]


Náttúruvernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 639. mál (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda). --- Þskj. 947, nál. 1281.

[23:31]


Vatnajökulsþjóðgarður, frh. 2. umr.

Stjfrv., 395. mál (heildarlög). --- Þskj. 439, nál. 1277, brtt. 1278.

[23:32]


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 686. mál (metangasbifreiðar). --- Þskj. 1069, nál. 1279, brtt. 1288.

[23:35]


Hlutafélög o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 516. mál (EES-reglur). --- Þskj. 779, nál. 1275, brtt. 1276.

[23:37]


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 195. mál (hlífðarfatnaður bifhjólamanna). --- Þskj. 196, nál. 1292.

[23:39]


Færanleg sjúkrastöð í Palestínu, frh. síðari umr.

Þáltill. JónK o.fl., 7. mál. --- Þskj. 7, nál. 1290.

[23:42]


Lögheimili og brunavarnir, frh. 1. umr.

Frv. umhvn., 707. mál. --- Þskj. 1282.

[23:43]


Íslenska friðargæslan, frh. 2. umr.

Stjfrv., 443. mál (heildarlög). --- Þskj. 566, nál. 1197 og 1247, frhnál. 1339, brtt. 1198, 1248 og 1340.

[23:43]


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Frv. VF o.fl., 178. mál (bifreiðastæði fatlaðra). --- Þskj. 178, nál. 1333.

[23:46]


Láglendisvegir, frh. síðari umr.

Þáltill. GAK o.fl., 15. mál (öryggi og stytting leiða). --- Þskj. 15, nál. 1330.

[23:48]


Almenn hegningarlög o.fl., frh. 2. umr.

Frv. KolH o.fl., 39. mál (mansal, fórnarlambavernd). --- Þskj. 39, nál. 1338.

[23:48]


Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög, frh. 1. umr.

Frv. KolH o.fl., 71. mál (brottvísun og heimsóknarbann). --- Þskj. 71.

[23:49]


Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali, frh. síðari umr.

Þáltill. MF o.fl., 80. mál. --- Þskj. 80, nál. 1334.

[23:49]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1401).


Þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum, frh. síðari umr.

Þáltill. LRM o.fl., 553. mál. --- Þskj. 825, nál. 1331.

[23:50]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1402).

Út af dagskrá var tekið 55. mál.

Fundi slitið kl. 23:52.

---------------