2007-06-05 15:03:24# 134. lþ.#F 4.#1. fundur. Þingsköp Alþingis., til 15:08:21| A gert 5 17:28
[prenta uppsett í dálka] 4. fundur, 134. lþ.

Þingsköp Alþingis, frh. 2. umr.

Frv. ArnbS og LB, 10. mál (skipan fastanefnda). --- Þskj. 10, nál. 13, 14 og 15, brtt. 12.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:05]

Till. til rökst. dagskrár á þskj. 14 felld með 27:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, BjH, GLG, GÁ, HöskÞ, IIG, KJak, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, EOK, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GSv, IllG, ISG, JM, KVM, KÓ, LB, PHB, REÁ, RR, SKK, StB.

2 þm. (GMJ, GAK) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, ÁÞS, BJJ, BjörgvS, BBj, EKG, GÞÞ, HHj, JóhS, JónG, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, SVÓ, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

1. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, EOK, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, IllG, ISG, JM, KVM, KÓ, LB, PHB, REÁ, SKK, StB.

13 þm. (AtlG, ÁI, GLG, GÁ, HöskÞ, IIG, KJak, KolH, RR, SF, SJS, VS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, ÁÞS, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, GÞÞ, HHj, JóhS, JónG, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, SVÓ, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, EOK, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, IllG, ISG, JM, KVM, KÓ, LB, PHB, REÁ, RR, SKK, StB.

13 þm. (AtlG, ÁI, BjH, GLG, GÁ, HöskÞ, IIG, KJak, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, ÁÞS, BJJ, BjörgvS, BBj, EKG, GÞÞ, HHj, JóhS, JónG, Kaúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, SVÓ, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 12 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 30:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, EOK, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, IllG, ISG, JM, KVM, KÓ, LB, PHB, REÁ, RR, SKK, StB.
nei:
AtlG, IIG, KolH.

9 þm. (ÁI, GLG, GÁ, HöskÞ, KJak, SF, SJS, VS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, ÁÞS, BJJ, BjörgvS, BBj, EKG, GÞÞ, HHj, JóhS, JónG, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, SVÓ, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.