2007-06-06 13:52:16# 134. lþ.#F 5.#1. fundur. Þingsköp Alþingis., til 13:52:58| A gert 7 9:39
[prenta uppsett í dálka] 5. fundur, 134. lþ.

Þingsköp Alþingis, frh. 3. umr.

Frv. ArnbS og LB, 10. mál (skipan fastanefnda). --- Þskj. 18.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:52]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ*, BjörgvS, BjörkG, BBj, EOK, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, IllG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, PHB, REÁ, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

15 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BjH, GLG, GÁ, HöskÞ, IIG, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, BjarnB, EKG, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, ISG, JóhS, KHG, ÓN, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]