2007-06-13 16:21:08# 134. lþ.#F 10.#17. fundur. Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík., til 16:21:37| A gert 13 17:16
[prenta uppsett í dálka] 10. fundur, 134. lþ.

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík, frh. 3. umr.

Stjfrv., 13. mál. --- Þskj. 17.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:21]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, EKG, EOK, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÁ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

7 þm. (AtlG, ALE, ÁI, ÁÞS, IIG, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁKÓ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, GLG, GÞÞ, ISG, JóhS, KJak, KLM, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.