2008-01-17 11:07:33# 135. lþ.#F 49.#2. fundur. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla., til 11:19:03| A gert 17 11:49
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 135. lþ.

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, frh. 2. umr.

Stjfrv., 142. mál (heildarlög). --- Þskj. 149, nál. 535, brtt. 536.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:10]

[11:09]

Kristinn H. Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 536,1 samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 536,2 samþ. með 42 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 536,3 samþ. með 42 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 536,4 samþ. með 42 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 536,5 (ný 8. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁMM, BÁ, BjH, BjörkG, BBj, DSk*, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, IllG, ISG, JM, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SF, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (AtlG, ÁÞS, JBjarn, SÞÁ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, EBS, HerdÞ, HöskÞ, JóhS, JónG, KVM, KaJúl, KolH, KÞJ, SKK, VS) fjarstaddur.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

9.--14. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

15. gr., 1. mgr., samþ. með 42 shlj. atkv.

15. gr., 2. mgr., samþ. með 37:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁKÓ, ÁMM, ÁÞS, BÁ, BjörkG, BBj, DSk, EMS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, IllG, ISG, JBjarn, KÓ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SF, SÞÁ, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
GMJ, GAK, JM, KHG.

1 þm. (BjH) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, EBS, HerdÞ, HöskÞ, JóhS, JónG, KVM, KaJúl, KolH, KÞJ, SKK, VS) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:14]

Kristinn H. Gunnarsson:


15. gr., 3. mgr., samþ. með 42 shlj. atkv.

16.--17. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 536,6 samþ. með 41 shlj. atkv.

18. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

19.--25. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 536,7 samþ. með 43 shlj. atkv.

26. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 536,8 samþ. með 43 shlj. atkv.

27. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

28.--34. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 536,9 (ný ákvæði til brb., verða nr. I--IV) samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.