2008-03-04 14:12:06# 135. lþ.#F 74.#3. fundur. Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis., til 14:13:07| A gert 5 7:56
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur, 135. lþ.

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis, frh. 3. umr.

Stjfrv., 351. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 701, brtt. 716 og 731.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:12]

Brtt. 716 samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 731 samþ. með 39 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÁ, HAð, IllG, JM, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÁ, PHB, REÁ, RR, SigfK, SKK, SF, SJS, SÞÁ, StB, VB, ÞBack, ÖJ.

23 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjH, BBj, EKG, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KVM, KaJúl, KÞJ, MS, ÓN, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.