2008-05-21 15:46:35# 135. lþ.#F 105.#1. fundur. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum., til 15:49:51| A gert 22 9:49
[prenta uppsett í dálka] 105. fundur, 135. lþ.

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 243. mál (hættumat í dreifbýli). --- Þskj. 973.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:49]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, BjörgvS, BjörkG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, HerdÞ, IllG, JBjarn, JónG, JM, KÓ, KÞJ, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, ÞKG, ÞBack, ÖS.

25 þm. (ÁI, ÁJ, BBj, EKG, EMS, GMJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HöskÞ, ISG, JóhS, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KLM, MS, PN, StB, VS, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.