2008-05-22 11:36:05# 135. lþ.#F 106.#2. fundur. Samræmd neyðarsvörun., til 11:42:20| A gert 23 8:17
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 135. lþ.

Samræmd neyðarsvörun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 191. mál (heildarlög). --- Þskj. 954, frhnál. 989, brtt. 985 og 1052.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:36]

Brtt. 985 samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 989 felld með 33:6 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, BjörkG, EMS, GuðbH, GSB, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, ÞSveinb.

24 þm. (ÁJ, ÁMM, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GAK, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, KLM, MS, PN, REÁ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1052 felld með 34:6 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, BjörkG, EMS, GMJ, GuðbH, GSB, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, ÞSveinb.

23 þm. (ÁJ, ÁMM, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GAK, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, KLM, MS, PN, REÁ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:38]

Steingrímur J. Sigfússon:


[11:39]

Birgir Ármannsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, BjörkG, EMS, GMJ, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, ÞSveinb.

6 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁJ, ÁMM, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, KLM, LB, MS, PN, REÁ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:41]

Atli Gíslason: